رویداد برای همه

نیاز به سرمایه داری؟

کافیه روی اینک زیر بزنی تا با تکمیل اطلاعات و ارسالش وارد فرآیند شرکت در رویداد و جذب سرمایه بشی.

;

فرم پذیرش استارتاپ

آیا ثبت شرکت کرده اید ؟

امکان شرکت حضوری در رویداد دارید ؟

آیا جذب سرمایه داشتید