رویدادی متفاوت

سرمایه‌گذار هستی ؟

اگه دنبال فرصت‌‎های ناب سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری هستی، بهتر در این رویداد مشارکت کنی و حضور پیدا کنی.

;

فرم پذیرش سرمایه‌گذارها